دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : فیروز   حریرچی

پست الکترونیکی : f-harirchi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات عربی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه تخصصی ادبیات عرب(ارشد-دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

فیروز حریرچی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^